Op deze website kunt u de meest recente informatie zoals het partijprogramma, kandidatenlijst, statuten, informatie over het verkrijgen van lidmaatschap en donaties.

ANBI

De ANBI-status is reeds aangevraagd. Als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn wij volgens de toepasselijke regels straks verplicht de volgende informatie kenbaar te maken:

NAAM
De vereniging draagt de naam “ASSEN CENTRAAL”
RSIN of Fiscaal nummer: 863329871

POSTADRES
Vivaldilaan 27
9402VD Assen

DOELSTELLING

De vereniging stelt zich ten doel als onafhankelijke partij in het algemeen belang van de inwoners van Assen politiek te bedrijven. Zij tracht dit doel te bereiken onder meer door deelname aan plaatselijke verkiezingen, teneinde een zo sterk mogelijke vertegenwoordiging in de gemeenteraad van Assen te verwezenlijken.

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN

Het beleidsplan bestaat grotendeels uit het vaststellen en realiseren van een partijprogramma. Het programma wordt per zittingsperiode van vier jaren tenminste één keer vastgesteld door de algemene ledenvergadering en gepubliceerd op de website van de vereniging.   

De inkomsten bestaan uit een bijdrage uit de raadsledenvergoeding, door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde contributie en bijdragen uit subsidie volgend uit de Wet Subsidiëring Politieke Partijen en voorts uit andere inkomsten. Erfenissen en legaten kunnen slechts worden aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving.

Het vermogen van de vereniging wordt besteed aan het organiseren en houden van openbare (thema-)bijeenkomsten, verspreiding van informatie en nieuwsbrieven, alsmede permanente campagne en verkiezingscampagne-activiteiten.

BESTUURSSAMENSTELLING

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, aangevuld met twee andere leden.

NAMEN

De huidige voorzitter is A. Smit. De huidige secretaris is L.G.J. Rengers, die vanwege de oprichtingsfase eveneens penningmeester is. Algemeen bestuurslid is M. de Rijcke. Tijdens de eerstkomende algemene ledenvergadering wordt het bestuur uitgebreid met twee leden, waarbij tevens de onderlinge functies worden vastgesteld door benoeming.

BELONINGSBELEID

De vereniging is een vrijwilligersorganisatie. Bestuursleden en overige medewerkers zijn onbezoldigd. Voor gemaakte kosten, die verband houden met activiteiten, die bestuursleden verrichten voor de vereniging ontvangen zij een vergoeding van de gemaakte kosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld. Voor werkzaamheden door derden moet uiteraard een marktconforme prijs worden betaald.

ACTUEEL

Op de website van de vereniging staan alle activiteiten vermeld, die wij in het recente verleden hebben ondernomen. Daarnaast worden nieuwsbrieven gemaakt, die op de website worden vermeld. Op verzoek worden de nieuwsbrieven op papier verstrekt aan belangstellenden.

FINANCIELE VERANTWOORDING

De vereniging is opgericht op het moment van passeren van de statuten en inschrijving in de Kamer van Koophandel op 8 december 2021. Het KvK nummer is 84716916. In het boekjaar 2021 is nog geen sprake van inkomsten geweest. Financiële verplichtingen zijn voldaan door de zittende bestuursleden. In het boekjaar 2022 mogen zij de betaalde kosten declareren. Dit betroffen nota’s van de notaris en Kamer van Koophandel, alsmede inschrijvingskosten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Ledenwerving is gestart per 1 januari 2022, waarmee per die datum de contributie van kracht is, evenals de andere vormen van inkomsten.

 

Nieuws

Acti