Op deze website kunt u de meest recente informatie zoals het partijprogramma, kandidatenlijst, statuten, informatie over het verkrijgen van lidmaatschap en donaties.

Partijprogramma 2022-2026

Klik hier om het partijprogramma 2022-2026 in PDF-formaat te downloaden.

Op 14, 15 en 16 maart 2022 vonden verkiezingen plaats. Met de uitslag daarvan wordt de  samenstelling van de gemeenteraad voor de periode tot maart 2026 vastgesteld.  Gebruikelijk is, dat de grootste partij het initiatief neemt om samen met enkele andere  partijen tot een samenstelling te komen van een college van Burgemeester en Wethouders.  De burgemeester is benoemd, maar de wethouders niet. De partijen, die het college gaan  vormen, komen met voorstellen, wie als wethouder worden voorgesteld. Tenslotte worden  de wethouders door de nieuwe gemeenteraad benoemd.

ASSEN CENTRAAL is een nieuwe politieke partij, onafhankelijk van een landelijk politieke of  geestelijke stroming. Wij zijn dus niet te plaatsen in het rijtje van linkse of rechtse partijen of  alles, wat daar tussen in zit. ASSEN CENTRAAL heeft als uitgangspunt de wens van de  Assenaar en dat, wat goed is voor de gemeente Assen. De opvattingen, die daar uit  voortvloeien, hebben wij als uitgangspunt vermeld in het partijprogramma. Echter, als de  wens van de Asser inwoners in de toekomst anders zal zijn dan nu in het programma staat  verwoord, zullen wij daar zoveel mogelijk rekening mee houden. Om uw opvatting over  kwesties in onze stad te peilen, staan wij steeds met een luisterend oor tussen de kiezers.  Niet alleen tijdens de verkiezingscampagne, maar ook daarna. Als volksvertegenwoordiger  is dat een eerste vereiste en daar stáán we voor.

Contacten met de (lokale) overheid brengen soms problemen met zich mee. Actueel zijn bijvoorbeeld de energietransitie, WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de  kinderopvang. Maar ook zaken, die in een buurt spelen. Waar we kunnen helpen, doen wij  dat. Duidelijk moet zijn, dat wij er niet alleen zijn voor de inwoners, maar er vooral middenin  staan. Een ombudsfunctie!

Om u te bewegen op ASSEN CENTRAAL te stemmen, hebben wij een aantal onderwerpen  opgesomd, zodat u een beeld krijgt van onze uitgangspunten. Uitgangspunten worden pas  standpunten, als wij draagvlak hebben vastgesteld, zoals de Assenaren het graag willen.

Verder hebben we een lijst, waarop onze kandidaten staan vermeld. Als u met hen in  gesprek wilt komen, neem dan gerust even contact op via info@assencentraal.nl Uiteraard  zijn onze kandidaten ook telefonisch bereikbaar.

UITGANGSPUNT “LEVEN”

De samenleving is aan het veranderen. Inwoners maken tegenwoordig gezamenlijk met hun  straat of de buurtvereniging plannen om de leefbaarheid van hun eigen omgeving te  bevorderen.

Iedereen moet zich thuis en vrij kunnen voelen, een bijdrage kunnen leveren en heeft daarbij  gelijke kansen om zich te ontwikkelen.

Wij staan voor een rechtvaardige samenleving en blijven investeren in gesprekken en  contacten met de lokale samenleving. ASSEN CENTRAAL zet zich daarvoor in.

Onze inwoners moeten meer en meer met initiatieven komen richting de gemeente. De  gemeente moet klaar staan om haar inwoners daarbij te stimuleren, te ondersteunen en te  helpen. Samen kunnen we onze wijken leefbaar maken en houden. Wijkcoördinatoren zijn  daarbij belangrijk. Die functionarissen spelen in de gemeente een belangrijke rol als schakel  tussen de inwoners en het ambtelijk apparaat. Inwoners weten zo de weg naar de gemeente

steeds beter te vinden en kunnen zo hun plannen verder vormgeven. Zo zijn er al diverse bewonersinitiatieven gerealiseerd. De wijkvernieuwingsaanpak “Mijn Buurt Assen” is een  goed voorbeeld. Gemeente werkt intensief samen met de woningcorporatie “Actium” en de  welzijnsorganisatie “Vaart Welzijn”.

Passende budgetten voor wijk-initiatieven horen daarbij, zodat in de toekomst voldoende  financiële ruimte zal zijn om deze bewonersinitiatieven te kunnen ondersteunen.

Het verenigingsleven in de breedste zin van het woord is een belangrijk sociaal aspect van  ons allemaal. Verenigingen kunnen te maken krijgen met vergrijzing, met terugloop van  leden en vrijwilligers, met een niet meer passende accommodatie, toegankelijkheid of met  problemen die we nu nog niet kennen. ASSEN CENTRAAL vindt het erg belangrijk, dat de  gemeente verenigingen adequaat gaat ondersteunen. De buurt-/sportcoaches moeten  daarin een belangrijke rol krijgen.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN  

 • Instellen van wijk- en dorpsbudgetten voor bewonersinitiatieven als toevoeging op  het functionerende “STILA”
 • Stimuleren en ondersteunen van het verenigingsleven

UITGANGSPUNT “WONEN EN OPENBARE RUIMTE”

Assen moet als gemeente voor iedereen aantrekkelijk blijven om te wonen en te verblijven.  Assen heeft altijd gebouwd voor de vraag. Dit is deels in de binnenstad en deels in  uitbreidingslocaties zoals Kloosterveen. Dit willen we als ASSEN CENTRAAL actiever en  toekomstgericht voortzetten.

Wij willen ons als gemeente vooral richten op woningen voor jong volwassenen en minder  draagkrachtigen. In de huidige overspannen woningmarkt is het aanbod voor deze groepen  sterk onder de maat. Er is een inhaalslag te maken.

Starters moeten de kans krijgen om in te stappen op de woningmarkt. Daartoe is een  financiële prikkel van de gemeente nodig. Bijvoorbeeld een starterslening of een andere  vorm, zoals cofinanciering.

We willen meer sociale huurwoningen realiseren. De woningcorporaties zullen in Assen een  extra inspanning moeten leveren. We willen daarnaast als gemeente het project  gemeentelijke sociale huurwoningen uitbreiden met 50 per jaar.  

In onze wijken uit de jaren vóór 1980 ligt een forse opgave qua verduurzaming. Als  gemeente moeten we hierin meer het voortouw nemen. Een verdere verdichting van deze  wijken door woningbouw op de publieke ruimte (openbaar groen) is niet wenselijk.  

Daarnaast willen we meer levensloopbestendige woningen, seniorenbouw met  verzorgingsmogelijkheden realiseren. Zowel koop- als huurwoningen. Assenaren met een  beperking moeten daar ook voor in aanmerking komen.

ASSEN CENTRAAL wil energieneutraal bouwen stimuleren met meer aandacht voor  ecologisch bouwen. Ook willen we meer inzetten op energiebesparing voor bestaande  woningen en panden. Gasloos bouwen of “van het gas af” heeft niet de hoogste prioriteit.

Wanneer in de toekomst waterstof kan worden benut, vragen wij nu reeds aandacht voor  instandhouding van de bestaande gasleidingen.

Om te voorkomen, dat huizen worden opgekocht door beleggers en vastgoedontwikkelaars,  willen wij daartoe regelgeving. Starters moeten steeds vaker concurreren met opkopers van  huizen. We moeten deze ontwikkeling zo snel mogelijk een halt toeroepen.  

Ouderen moeten in Assen zelf kunnen bepalen waar ze wonen. Voor hen, die dicht bij  voorzieningen willen wonen, moeten er voldoende huizen zijn.

Uniek is de ligging van Assen aan het Nationaal Park “De Drentse Aa” en de Natura 2000  Gebieden. ASSEN CENTRAAL zet zich in voor behoud van deze hoogwaardige natuur en  zien deze gebieden als recreatieve uitlopers voor de Assenaren.  

Het Asserbos, het Arboretum en het Amelterbos willen we samen met het Drents Landschap  behouden en versterken. Het gebied rond de Baggelhuizerplas vraagt aandacht voor  natuurbeheer, terwijl het aan sportieve recreatie en evenementen een uitstekende  gelegenheid biedt.

De cultuurhistorische panden en bijbehorende parken in en nabij het Centrum, zoals  “Landgoed Overcingel” en de Gouverneurstuin verdienen meer bescherming vanuit de  gemeente .

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN

 • Bouwen voor de vraag in binnenstad en in uitleglocaties en daarmee wachtlijsten  reduceren
 • Startersleningen voor woningmarkt
 • Per jaar 50 nieuwe gemeentelijke sociale huurwoningen realiseren  
 • Verduurzaming van woningen, vooral die van vóór 1980  
 • In het energie transitie beleid moeten beschikbaarheid en prijs leidend zijn. Gas is de  komende jaren nog steeds een alternatief  
 • Regelgeving tegen het opkopen van huizen voor de verhuur

UITGANGSPUNT “VEILIGHEID”

ASSEN CENTRAAL wil, dat een zerotolerance beleid in Assen wordt nagestreefd. Het  Openbaar Ministerie is belast met de opsporing en vervolging van onder meer strafbare  gedragingen, zoals drugshandel. Er zijn richtlijnen, als het gaat om strafbaarheid en  prioriteiten in het kader van vervolging van drugsgebruik en drugshandel. Harddrugs krijgen  daarin de meeste aandacht en betrokkenen worden bij aanhouding het strengst bestraft.  ASSEN CENTRAAL wil, dat er door de politie, behalve op dealen, ook op openbaar gebruik  wordt gelet. Op die manier kan de handel in drugs effectiever worden tegengegaan. Per slot  van rekening is de Gouverneurstuin een prachtig wandelgebied in het centrum en geen  drugsmarkt. Teneinde het veiligheidsgevoel in de stad te verhogen, willen wij een  optimalisering van de straatverlichting en daar, waar het functioneel is, cameratoezicht  toestaan. De essentie van beheer van de openbare ruimte is het zorgen voor een openbare ruimte, die schoon en heel is. Daarbij vragen maatschappelijke, economische en  technologische en klimatologische omstandigheden nadrukkelijk om een gedegen aanpak.  Verschraling en verwaarlozing van de openbare ruimte moet worden tegengegaan. Zwerfvuil, onkruid en kapot straatmeubilair moet worden aangepakt.

Door bezuinigingen in het verleden is het groenonderhoud voor een deel wegbezuinigd.  Vandaag de dag is die bezuiniging achterhaald. Het is nu voor ASSEN CENTRAAL een  mooie gelegenheid om buurtbewoners zelf te laten kiezen of het gras moet worden gemaaid  of niet. Het groenonderhoud in Assen moet worden geïntensiveerd, waarbij speciaal  aandacht moet worden gegeven aan dichtgroeiende groenstroken

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN

 • Drugshandel en openbaar drugsgebruik zoveel mogelijk tegengaan
 • Het veiligheidsgevoel in de stad verhogen.

UITGANGSPUNT “WERK EN ECONOMIE”

Werkgelegenheid voor iedereen is voor Assen Centraal één van de speerpunten. Dit thema  behoeft meer aandacht, omdat de werkgelegenheid in Assen kwetsbaar blijft en de banen  voor minder kansrijke Assenaren niet voor het oprapen liggen.  

De versnelde afbouw van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en het mogelijk  vertrek van de NAM uit Assen met 1500 hoogwaardige arbeidsplaatsen is verontrustend.  De impact van de activiteiten van de NAM op de bestedingen, de woningmarkt, het sociaal culturele leven, gemeentelijke inkomsten, maar ook voor de toeleveringsbedrijven, is groot.  ASSEN CENTRAAL wil er alles aan doen om de NAM de komende jaren (eventueel in  afgeslankte vorm) voor Assen te behouden. Wij willen samen met provincie compensatie  eisen bij het Rijk voor het enorme verlies, door Rijksdiensten naar Assen te halen.  

Onze inspanningen blijven gericht op behoud van de bestaande rijksdiensten in de stad en  omgeving als de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (ROV), Defensie, Justitie  (Penitentiaire Inrichtingen in Veenhuizen) en de rechterlijke macht. Dit vraagt om een  actieve lobby-agenda van de gemeente.

Het TT-circuit draagt fors bij aan de werkgelegenheid in de stad en het imago ervan. De  geluidsoverlast willen wij beperken door vast te houden aan de geluidsdagen. ASSEN  CENTRAAL wil zich binnen de geluidsnormen sterk maken voor de komst van Formule1  naar Assen.  

De ontwikkeling rond het circuit in de vorm van TT-World komt al jaren niet van de grond.  Het betreft een private ontwikkeling met enorme potenties. Partijen moeten de grondprijzen  afwaarderen om ontwikkeling aldaar te bevorderen.

De gemeente moet sterk verbonden blijven aan de Midden- en Kleinbedrijven (MKB).  Ondernemers moeten weten, waar ze terecht kunnen. We moeten blijven investeren in de  vestigingsvoorwaarden en actief inzetten met acquisitie op de leegstaande locaties op de  bedrijventerreinen Marsdijk, Messchenveld en Assen-Zuid. Het nieuw leven inblazen van het  stadsbedrijvenpark is een belangrijk punt van aandacht.

De binnenstad blijft een punt van zorg. De trends van internet, factory outlets en winkels aan  randen van steden zijn een niet te stuiten ontwikkeling en zullen de behoefte aan  winkeloppervlak in de binnenstad verder doen afnemen. Verkleinen van het winkelgebied en  bevorderen van het wonen in het Asser centrum dragen bij aan een oplossing. De gemeente  heeft fors geïnvesteerd in de publieke ruimte, zoals Het Kanaal, Singels, Koopmansplein,  Gouverneurstuin, Stationsplein. Dit draagt bij aan het opknappen en toegankelijker te  maken. Toegankelijk in de zin van, dat iedereen overal kan komen, dus ook blinden,  slechtzienden en mensen, die afhankelijk zijn van een rollator of scootmobiel. Die investering is ten koste gegaan van besteding voor onderhoud van wijken en wegen. De  komende jaren willen we de beperkte investeringsruimte inzetten buiten de binnenstad.

MBO en HBO, regionale opleidingscentra (ROC) zijn belangrijk voor de economische  ontwikkeling. De gemeente dient de samenwerking tussen de MKB en deze instellingen te  bevorderen. Samen zetten we de schouders onder de arbeidsmarkt. Onze inzet is om  hiervoor een actieprogramma te ontwikkelen, zodat de stap van school naar werk een kleine  stap wordt. Het moet uiteraard niet alleen bij goede ideeën blijven, maar ook tot gezamenlijk  handelen leiden.

Door lokaal in te kopen en lokaal aan te besteden kunnen we de bedrijven binnen onze  gemeente stimuleren. Het bestrijdt werkloosheid.

Het verder ontwikkelen van recreatie en toerisme in onze gemeente, moet hoog op de  agenda komen. De TT, het Drents Museum, het Drents Archief, de Natuurgebieden, het  nabijgelegen Veenhuizen, vijfsterrencamping Witterzomer, De Bonte Wever zijn belangrijke  dragers Zoeken naar nieuwe dragers en investeerders is een belangrijk speerpunt.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN

 • Claimen van compensatie bij het Rijk voor het versnelde vertrek van de NAM
 • Voor rijksdiensten, Defensie en Justitie een goed gastheer zijn en de nationale  ontwikkeling nauwlettend volgen  
 • De binnenstad versterken door het winkelaanbod te verkleinen en het wonen te  stimuleren  
 • Het verder ontwikkelen van de recreatieve en toeristische potenties, zoals motorsport, natuur, cultuurhistorie van de stad en haar directe omgeving  
 • Lokaal inkopen waar mogelijk

UITGANGSPUNT “ONDERWIJS”

Onderwijs is een belangrijk instrument om iedereen gelijke kansen te bieden. Dat betekent  voor ASSEN CENTRAAL, dat er krachtig wordt ingezet op een breed aanbod van onderwijs  in de sectoren zorg, techniek, informatietechnologie en op leer/werkprojecten. Een betere  verbinding tussen de arbeidsmarkt (dus het bedrijfsleven) en het onderwijsaanbod is  belangrijk, zodat iedereen de opleiding kan kiezen, die ook een baan in de gemeente te  bieden heeft. De behoefte aan onderwijsaanbod op HBO-niveau is groot en vraagt om forse  uitbreiding.

Het volwassenenonderwijs stimuleren wij in samenwerking met de lokale ondernemers, zodat ingespeeld kan worden op lokale ontwikkelingen en behoeften.

In het reguliere onderwijs is sport en bewegen een noodzaak, zodat een gezonde leefstijl en  de sociale interactie worden bevorderd.

De samenleving wordt steeds complexer en ASSEN CENTRAAL vindt het erg belangrijk, dat  iedereen daar deel van uitmaakt, dus kan meedoen. Als het in de praktijk betekent, dat je  beperkt wordt door achterstand op het gebied van taal of digitale vaardigheden, dan is het  de taak van de gemeente om projecten op te zetten. Iedereen kan daarbij laagdrempelig  deze vaardigheden verbeteren. Het onderwijsaanbod voor anderstaligen moet meer worden  gestimuleerd en uitgebouwd om een succesvolle integratie mogelijk te maken.  

Wij willen, dat EHBO- en BHV-lessen (Eerste Hulp Bij Ongelukken en Bedrijfshulpverlening) op zowel primair als het voortgezet onderwijs worden aangeboden.

Bij goed onderwijs horen ook kwalitatief goede gebouwen, die passen bij de toekomstvisies  van onze scholen.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN

 • Toekomstgerichte kind centra met onderwijs, zorg en opvang op één plek
 • Stimuleren van volwassenenonderwijs
 • MBO-onderwijsrichtingen zorg, techniek en informatietechnologie aantrekkelijker  maken
 • Inzetten op innovatieve leer/werkprojecten voor de arbeidsmarkt
 • Ondersteunen van projecten voor het bevorderen van de taal (anderstaligen  onderwijs) en vaardigheid in digitalisering

UITGANGSPUNT “SPORT”

Mensen, die meer bewegen en sporten, hebben veelal een betere conditie. Daardoor zijn zij  beter bestand tegen ziektes. Sport en Bewegen verbetert de kwaliteit van leven, ook  wanneer je op latere leeftijd start. Daarnaast biedt de sportvereniging een ontmoetingsplek  voor sociale binding en participatie.

ASSEN CENTRAAL zal zich inzetten voor onze sportverenigingen en sportaccommodaties  en wil dat blijven doen. Wij blijven investeren in een sportieve omgeving, zodat iedere  Assenaar een ruime keus heeft in vele takken van sport. Voor iedereen moet deelnemen  aan sport mogelijk zijn.

Onze stad onderschrijft een breed gedragen Sport Akkoord en pretendeert een Sportstad te  zijn. ASSEN CENTRAAL constateert echter, dat populaire takken van sport in Assen niet  kunnen worden beoefend. Schaatssport, ijshockey, curling, zwemmen, handbal kunnen niet  of nauwelijks worden beoefend. ASSEN CENTRAAL vindt, dat een overdekte ijsbaan en een  openlucht zwembad voorzieningen zijn, die bij een (provinciehoofd-)stad als Assen passen.

De gemeente moet blijven zorgdragen voor het goed onderhouden van  sportaccommodaties. Sporten en bewegen moet zoveel mogelijk dichtbij huis mogelijk  blijven.

Sportverenigingen en onderwijsorganisaties moeten elkaar beter weten te vinden en meer  met elkaar samenwerken. Hierdoor wordt een breed en passend sportaanbod toegankelijk  voor jong en oud. Voor sportverenigingen moet het met ondersteuning van de gemeente  mogelijk zijn om voor alle Assenaren “probeersport” te kunnen aanbieden.

De gemeente moet sportevenementen blijven ondersteunen. Sportevenementen zijn niet  alleen een visitekaartje voor onze gemeente, maar zorgen ook voor een aanzuigende  werking voor onze sportverenigingen.

Verder blijkt uit onderzoek, dat er veel belangstelling is voor sporten in de openbare ruimte.  In onze gemeente moet recreatie in combinatie met sport één van de aandachtspunten zijn  bij het (her)inrichten van onze openbare ruimte.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN

 • Behoud binnen- en buitensport accommodaties
 • Breed en passend sportaanbod stimuleren voor jong en oud
 • Ondersteunen van (grote) sportevenementen
 • De openbare ruimte beweegvriendelijk inrichten

UITGANGSPUNT “ZORG EN WELZIJN”

Onze inwoners dienen optimale kansen te krijgen om deel te nemen aan onze samenleving.  ASSEN CENTRAAL vindt het erg belangrijk, dat iedereen mee kan doen. We zullen op het  gebied van zorg en welzijn het bestaande beleid van de gemeente vasthouden en via  innoverende projecten het sociaal domein verder laten ontwikkelen.

In iedere wijk moet een zorgloket zijn, waar iedere Assenaar terecht kan met vragen over  bijvoorbeeld inkomen, schulden, eenzaamheid, mantelzorg en dergelijke. Wij vinden het  belangrijk, dat inwoners weten, dat zij dicht bij huis deze informatie (uiteraard kosteloos)  kunnen ontvangen.

Jeugdzorg en zwaardere WMO-zorg moeten optimaal wordt afgestemd op de behoefte (maatwerk). Wij willen geen bureaucratie, omdat de mens centraal moet worden gesteld.

De Rijksbijdragen voor deze taken waren niet voldoende. Als gemeente hebben wij veel  eigen middelen bijgelegd. Dit is ten koste gegaan van andere taken. Ook is sprake van een  scheve verdeling van lusten en lasten tussen rijke en arme gemeenten. Voor ASSEN  CENTRAAL is, wat dit betreft, de grens bereikt en pleiten we voor het terugdraaien van  decentralisatie van rijkstaken, als het om de financiële middelen gaat. De gemeente moet  deze taken adequaat kunnen uitvoeren zonder dat het een beslag legt op geld, dat ook  anders (en beter) kan worden ingezet.

Wij streven naar een adequaat en sociaal armoedebeleid voor alle inwoners met een laag  inkomen, waarbij de focus ligt op kinderen. Kinderen mogen nooit worden uitgesloten en

moeten volwaardig mee kunnen doen op school en bij de sportvereniging. Ondersteunende  voorzieningen voor het armoedebeleid moeten altijd gericht zijn op participatie in de  maatschappij en het versterken van de eigen kracht.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN

 • Bereikbare zorg voor alle inwoners eventueel via een zorgloket in iedere wijk.
 • Korte en langdurige (geriatrische) verpleeghuiszorg nabij
 • Passende jeugdhulp en begeleiding van ouders  
 • Er dienen voldoende financiële middelen beschikbaar te komen vanuit de  Rijksoverheid om op gemeentelijk niveau rijkstaken te kunnen uitvoeren.
 • Gericht WMO-aanbod op individuele ondersteuning en begeleiding
 • Sociaal armoedebeleid, zodat iedereen normaal kan meedoen in de samenleving.

UITGANGSPUNT “CULTUUR”

De bibliotheek is meer dan een verzameling boeken. Het is een plek, waar kennis wordt  gebracht, gehaald en gedeeld. Het is de plek, die zorgt voor een noodzakelijke sociale  infrastructuur, waar wij waarde aan hechten. Het is dan ook een goed middel om in te zetten  tegen sociale problematiek, zoals slechte gezondheid, leerachterstanden, eenzaamheid en  aanverwante problemen. ASSEN CENTRAAL vindt het belangrijk om onze bibliotheek in De  Nieuwe Kolk een grotere rol te geven in relatie tot het onderwijs in Assen, ook in het kader  van bestrijding van laaggeletterdheid.

Alle culturele evenementen, groot en klein, zijn belangrijk voor de leefbaarheid in onze stad en verdienen de volledige medewerking van de gemeente.

ASSEN CENTRAAL vindt het belangrijk, dat onze kinderen kunnen deelnemen aan  cultuureducatie. Nog lang niet alle kinderen doen daar aan mee. Dat kan anders! Dat moet  anders! Om dat voor elkaar te krijgen, moeten we investeren in cultuureducatie op onze  scholen. Het muziekonderwijs hoort hier ook bij. Voor ons is het belangrijk, dat  cultuureducatie een volwaardige plek krijgt in het schoolcurriculum.

Culturele ontmoetingsplekken van topkwaliteit zijn De Nieuwe Kolk en Podium Zuidhaege.  Wij willen er alles aan doen om deze voorzieningen in stand te houden. Een groter beslag  op gemeentelijke middelen achten wij bespreekbaar.

Landelijk heeft het Drents Museum grote bekendheid en zelfs mondiaal vestigt het de  aandacht op zich door de spraakmakende tentoonstellingen. Door de hoge  bezoekersaantallen is het zelfs een (financiële) steunpilaar voor de lokale middenstand en  de gemeente. Iedere Assenaar zou het museum moeten kennen. Een stimulans in die  richting wordt gewaardeerd.

Met het verdwijnen van KINK (Kunst IN de Kolk) is ruimte gekomen voor jongeren. ASSEN  CENTRAAL vindt de locatie echter niet een gelukkige keuze. Een provinciehoofdstad  verdient een jongeren(cultuur)centrum, zo mogelijk met een volwaardig poppodium met  daarbij wellicht huisvesting voor een locatie van Jimmy’s, dat nog steeds in Assen ontbreekt.

Na jarenlang gesol met DeFKA en SMAHK is nu eindelijk een locatie gevonden, waarbij de  hedendaagse kunst met “CAMPIS” weer een onderdak heeft.

Als motorstad bij uitstek is het vooralsnog ontbreken van een TT-museum een tekortkoming.  We moeten er alles aan doen om een nieuwe publiekstrekker te realiseren. Wellicht, dat  daarbij een mooie plaats in het stadscentrum voor het TT-monument is weggelegd in plaats  van de grote verdwijntruc achter een marktkraam.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN

 • Behoud bibliotheken in de regio en op de scholen
 • Stimuleren (grote) cultuur- en publieksevenementen
 • Cultuureducatie voor onze kinderen
 • Instandhouding en verbeteren exploitatie De Nieuwe Kolk en Podium Zuidhaege
 • Totstandkoming van het TT-museum
 • Realiseren van een jongerencentrum met poppodium, waarbij tevens een locatie  voor Jimmy’s kan worden gerealiseerd  

UITGANGSPUNT “VERKEER EN VERVOER”

ASSEN CENTRAAL pleit voor het meer inzetten op langzaam verkeer, minder 50 km  wegen, maar daar, waar mogelijk, 30 km zones.  

Met de o.a. de FlorijnAs is de goede bereikbaarheid van de stad met de auto voor decennia  gegarandeerd. Een goede derde ontsluiting van Kloosterveen is noodzakelijk.

De auto parkeren in de binnenstad is uitstekend geregeld met de gemeentelijke  parkeergarages. Voor ons is het uitgangspunt, dat de parkeerder de kosten van deze  publieke voorziening betaalt. De parkeertarieven moeten niet winstgevend, maar kostendekkend zijn.

Meer 30 km–zones zijn milieuvriendelijker, doordat auto’s er dankzij hun lagere snelheid  minder vervuilend zijn (stikstof, fijnstof) en minder geluid voortbrengen. Deze milieueffecten  dragen bij aan de gezondheid van onze inwoners.  

ASSEN CENTRAAL wil niet méér investeren in wegen en capaciteitsuitbreiding voor  autoverkeer dan strikt noodzakelijk, maar méér in duurzaam vervoer en meer voorzieningen  voor elektrische fietsen. Een fietsstimuleringscampagne draagt hieraan bij.

Wij willen de fietsbereikbaarheid van wijken onderling en met het centrum verbeteren. Dit past bij het huidige gebruik van elektrische fietsen. Meer voorrang voor de fiets op de  doorgaande routes.  

Aandacht voor verkeersveiligheid blijft hard nodig. Preventief door snelheidsmeters en  repressief door meer controles. Belangrijk is, dat verkeersdeelnemers ook zélf goed  opletten, want alleen samen kunnen we de verkeersveiligheid verbeteren.

De veiligheid op de fiets- en wandelroutes in de wijken en in het buitengebied verdient meer  aandacht. Vooral voor de vele scholieren, die gebruik moeten maken van deze routes, moet  de verkeersveiligheid gewaarborgd zijn. De verkeersveiligheid is mede een zorg voor  ouders.

De buurtbus (CityLine) is een vorm van kleinschalig vervoer, die voor iedereen toegankelijk  moet zijn. ASSEN CENTRAAL wil blijven investeren in een goede en veilige ontsluitbaarheid  van onze wijken en het buitengebied. De buurtbus moet hier aan bijdragen. Gratis  gemeentelijk openbaar vervoer is wenselijk. Voor de treinreizigers pleiten wij voor een  perronoverkapping bij spoor 1.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN

 • Meer inzetten op 30 km zones
 • Kostendekkende parkeertarieven
 • De fietsbereikbaarheid van wijken onderling en het centrum verder verbeteren
 • Verkeersveiligheid optimaliseren in de wijken met veilige fietspaden
 • CityLine continueren en stimuleren

UITGANGSPUNT “KLIMAAT, ENERGIE EN DUURZAAMHEID, NATUUR”

Er is een toenemende weerstand tegen grote wind- en zonneparken. We moeten  voorkomen, dat het mooie landschap nog verder wordt ingevuld met wind- en zonneparken.

ASSEN CENTRAAL verzet zich tegen windmolens in onze gemeente om het karakter van  de omliggende natuurgebieden en het landelijk karakter van het buitengebied te behouden.

Kleine zonneparken nabij bewoonde omgeving staan wij alleen toe, wanneer er sprake is  van draagvlak bij omwonenden en als een goede ruimtelijke inpassing mogelijk is. Bij  zonneparken moeten alle lokale inwoners kunnen meeprofiteren van de opbrengst van het  park. Dit gebeurt door middel van een “postcoderoos regeling”, waarbij mensen in de  omgeving profiteren door middel van een lagere energierekening. Ook mensen met een  kleine beurs moeten kunnen meedoen.

De energietransitie van fossiel naar andere brandstoffen zal plaats hebben. Wij verwachten  van het Rijk meer regie en sturing op de beschikbaarheid van energie, de prijs ervan en een  betere verdeling van lusten en lasten over regio’s. Door gebrek aan sturing en het versneld  

sluiten van het aardgasveld Groningen rijzen de energieprijzen de pan uit met grote  gevolgen voor de noordelijke werkgelegenheid. Gas is voor ons de komende jaren nog een  goed betaalbaar alternatief met geringere CO2 uitstoot dan kolen en olie. Het Noorden kan  haar CO2 doelstelling realiseren door sluiting van de kolencentrale en biomassa centrale in  de Eemshaven. Drenthe levert al een fors offer in de energietransitie door de grotere inzet  van de kleine Drentse / Asser aardgasvelden en het intensiever gebruik van de UGS Norg.

ASSEN CENTRAAL wil eerst inzetten op het terugdringen van het energieverbruik achter de  voordeur en het opwekken van energie op de daken. Er moet een stimuleringsregeling  komen voor het verduurzamen van woningen voor particuliere woningeigenaren. Dit moet  verder gaan dan een loket voor gratis informatie en advies over energiemaatregelen, waarbij woningeigenaren bij de hand genomen worden, als ze de woning willen verduurzamen. Financiële ondersteuning moet worden onderzocht en zo mogelijk naar draagkracht worden  gerealiseerd.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN

 • Meer regie van het Rijk in de energietransitie en een betere verdeling van lusten en  lasten over regio’s
 • Stimuleringsregeling verduurzamen woningen voor particuliere woningeigenaren
 • Loket voor gratis informatie en advies over energiemaatregelen
 • Geen grote zonne- of windmolenparken in het gemeentelijk landschap
 • Stimuleren energieparticipatie voor profijt voor onze inwoners

UITGANGSPUNT “JONGEREN”

ASSEN CENTRAAL wil de jongeren meer en actief betrekken bij de politiek. Zij zijn  belangrijk voor de toekomst.  

In navolging van de Kinderraad zou een Jongerenraad niet misstaan. Hierdoor krijgen jongeren de kans om voorstellen op de agenda van de raad te zetten om zo het politieke  proces te leren kennen.  

De activiteiten voor kinderen en jongeren kunnen beter. ASSEN CENTRAAL wil zich daar  voor inzetten. Onderwerpen als voorbeeld daarbij zijn onder andere een betere aansluiting  van het bedrijfsleven bij het onderwijs. Daardoor komen jongeren uit onze gemeente  mogelijk gemakkelijker aan een stageplek of baan. Sociale zelfredzaamheid wordt  bevorderd door de vestiging van Jimmy’s in Assen. Uiteraard pleit ASSEN CENTRAAL voor  de totstandkoming van een jongerencentrum met poppodium met als voorbeeld “013” in  Tilburg.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN

 • Jongeren meer betrekken bij de lokale politiek met de invoering van een  Jongerenraad in de leeftijdscategorie Voortgezet Onderwijs
 • Realiseren van een jongerencentrum met poppodium
 • Inzetten op samenwerking bedrijfsleven en onderwijs voor stageplekken voor  jongeren en mogelijk banen

UITGANGSPUNT “FINANCIEN EN GEMEENTELIJKE ORGANISATIE”

ASSEN CENTRAAL streeft naar een duurzaam sluitende begroting. Wij lenen alleen voor  investeringen met een groot maatschappelijk nut voor nu en in de toekomst. Wij willen  ongedekte rekeningen niet doorschuiven naar toekomstige generaties.

De OZB (Onroerende Zaakbelasting), heffingen, retributie stijgen alleen overeenkomstig de  prijsindexering

De open eind regeling en Jeugdzorg WMO zijn onze zorg. De afgelopen jaren zijn de kosten  door een groeiend aantal gebruikers en een complexe aanbesteding sterk gestegen. Deze  kosten zijn vaak niet gedekt door het Rijk en hebben geresulteerd in bezuinigen en een  hogere OZB. Deze taken gaan onze financiële draagkracht te boven. ASSEN CENTRAAL wil deze zogenoemde decentralisaties financieel terugleggen bij het Rijk. De decentralisaties zijn niet in het belang van de Assenaar als gebruiker en als belastingbetaler.  

Een ander punt van zorg is de mogelijk oplopende rente en de bijbehorende kapitaallasten.  De vrijval aan middelen door dalende rente (vele miljoenen) zijn de afgelopen jaren gebruikt  om tekorten te dekken. Oplopende rentes zullen opnieuw een fors beslag leggen op de  middelen  

ASSEN CENTRAAL maakt zich zorgen over de ambtelijke organisatie.  

De Rekenkamercommissie concludeert op basis van onderzoek, dat bezuinigingen en het  vertrek van medewerkers zorgen voor problemen in de ambtelijke organisatie. Er is te weinig  sturing en ambtenaren weten vaak niet, welke onderwerpen prioriteit hebben. De  Rekenkamercommissie concludeert: “Er is momenteel sprake van een mismatch van  personele capaciteit en kwaliteit. Dat laat zich vooral voelen in de strategische rollen en  functies. Veel capaciteit en kwaliteit op de ‘verkeerde’ plekken is verdwenen. De  samenwerking tussen verschillende teams ontbreekt. Afspraken worden niet nagekomen, omdat de samenwerking tussen de ambtelijke top en het College van Burgemeester en  Wethouders niet optimaal is”. Er wordt onvoldoende ingespeeld op deze signalen van de  Rekenkamercommissie met betrekking tot de organisatie.  

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN

 • Een goed werkende ambtelijke organisatie is van wezenlijk belang voor een goed  functionerende stad. ASSEN CENTRAAL wil dan ook een verbeterplan c.q.  aanpassing van de organisatie. Dit verdienen de gemeentelijke medewerkers en de  Asser inwoners.

Partijprogramma