Op deze website kunt u de meest recente informatie zoals het partijprogramma, kandidatenlijst, statuten, informatie over het verkrijgen van lidmaatschap en donaties.

Statuten

Hoofdstuk 1  Algemeen

Artikel 1 – Naam, zetel en duur

 1. De vereniging draagt de naam “Assen Centraal”. Zij wordt in de statuten en reglementen nader aangeduid als “de partij”. De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid.
 2. De partij heeft haar zetel in de gemeente Assen
 3. De partij is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 2 – Doel

 1. De vereniging stelt zich ten doel als onafhankelijke partij in het algemeen belang van de inwoners van Assen politiek te bedrijven
 2. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer
  • Het geven van bekendheid aan haar politieke doelstellingen via de media
  • Het propageren van haar politieke uitgangspunten, zoals deze in haar partijprogramma en eventueel aanvullende nota’s zijn verwoord
  • Het beleggen van bijeenkomsten
  • Het deelnemen aan plaatselijke verkiezingen
  • Het onderhouden van banden met gelijkgestemde lokale, regionale, nationale en internationale politieke partijen en organisaties
  • Alle overige wettelijke middelen, die het doel van de partij kunnen dienen
 3. De vereniging heeft geen winstoogmerk
 4. Op aangeven van de inwoners van de gemeente Assen maakt het bestuur zo nodig zaken aanhangig binnen het gemeentebestuur of bij andere instanties

Artikel 3 – Organisatie

 1. De partij kent in ieder geval de volgende organen:
  1. Algemene ledenvergadering
  2. Partijbestuur
  3. Dagelijks bestuur
  4. Het bestuur en de algemene ledenvergadering kunnen daarnaast commissies instellen, Een commissie, waaraan rechtsbevoegdheid wordt toegekend, zal in ieder geval orgaan van de partij zijn.
 2. De partij wordt geleid door een partijbestuur. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen daarbinnen het dagelijks bestuur. Het partijbestuur legt over haar doen en laten verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.
 3. De algemene vergadering van de partij wordt gevormd door haar stemgerechtigde leden. Het vindt zijn nadere regeling in de artikelen 13 en verder.

Hoofdstuk 2  De Leden

Artikel 4 – Leden

 1. Als lid kunnen worden toegelaten natuurlijke personen, die woonachtig zijn in de gemeente Assen en die de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt en die de doelstellingen van de partij onderschrijven.
 2. Het partijbestuur beslist over het toelaten van personen als lid na ontvangst van een schriftelijke aanmelding. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste de duur van twaalf maanden. De wijze van toelaten kan nader worden geregeld in het huishoudelijk reglement.
 3. Bij het niet toelaten door het bestuur kan betrokkene binnen veertien dagen na mededeling van het betreffende bestuursbesluit in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering, die alsnog tot toelating kan besluiten tijdens de eerstvolgende gewone algemene ledenvergadering.

Artikel 5 – Algemene rechten en plichten

 1. Het lidmaatschap van de partij geeft het recht om lidmaatschapsrechten uit te oefenen in de algemene ledenvergadering
 2. Leden van de partij zijn verplicht
  • de statuten, reglementen en besluiten van organen van de partij na te leven
  • de belangen van de partij niet te schaden, zulks ter beoordeling van het partijbestuur
  • zich te onthouden van vormen van omgang met dieren, natuur en het milieu, die indruisen tegen de geest van de partij, zoals verwoord in de beginselverklaring en in het verkiezingsprogramma.
 3. Zolang een lid niet aan zijn financiële verplichtingen jegens de partij heeft gehouden, is hij niet benoembaar in enige functie in de partij en kan hij niet namens de partij kandidaat zijn bij verkiezingen
 4. Uitsluitend leden zijn gerechtigd om als kandidaat namens de partij te kunnen deelnemen aan enige verkiezing of om namens de partij te kunnen deel uitmaken van enig bestuursorgaan.

Artikel 6 – Partijbestuur

 1. Het lidmaatschap van de partij eindigt door overlijden van het lid, door opzegging door het lid. Door opzegging door het partijbestuur of door ontzetting door het partijbestuur
 2. Opzegging door het lid vindt plaats tegen het einde van het lopende lidmaatschapsjaar, tenzij het lid uitdrukkelijk aangeeft de opzegging eerder te willen doen ingaan. De schriftelijke opzegging dient vóór het einde van het lopende lidmaatschapsjaar te zijn ontvangen. De contributie over het lopende lidmaatschapsjaar blijft in alle gevallen verschuldigd.
 3. Opzegging door het partijbestuur kan plaatsvinden:
  • in geval een lid niet langer voldoet aan de in lid 1 van artikel 4 vermelde vereisten voor het lidmaatschap
  • indien een lid een contributieachterstand van meer dan twaalf maanden heeft doen ontstaan
 4. Ontzetting door het bestuur vindt uitsluitend plaats, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de partij handelt, dan wel de partij op onredelijke wijze benadeelt, zulks ter beoordeling van het partijbestuur.

  Het lid, dat uit het lidmaatschap is ontzet, heeft het recht hiertegen in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering, die kan besluiten op de eerstvolgende gewone algemene ledenvergadering.

HOOFDSTUK 3 – Het partijbestuur

Artikel 7 – Partijbestuur

 1. Het partijbestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf meerderjarige leden. Het aantal leden wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering door het partijbestuur. Van dit voorstel kan door de algemene ledenvergadering worden afgeweken met een versterkte meerderheid van twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen. Indien het aantal leden van het partijbestuur beneden het aantal van vijf is gedaald, blijft het partijbestuur bevoegd.
 2. De leden van het partijbestuur worden door de algemene ledenvergadering uit de leden benoemd. Het partijbestuur doet daartoe een niet bindende voordracht. Leden, die niet door het partijbestuur worden voorgedragen, kunnen zich eveneens kandidaat stellen volgens de procedure, die in het huishoudelijk reglement is vastgesteld. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden in functie benoemd. De overige functies worden door de leden van het partijbestuur onderling verdeeld.
 3. Het lidmaatschap is te verenigen met het lidmaatschap van enige andere landelijke politieke partij.
 4. De leden van het partijbestuur worden benoemd voor een periode van drie jaren en kunnen na afloop van hun zittingsperiode worden herbenoemd.
 5. Het lidmaatschap van het partijbestuur eindigt door overlijden, ontslag, bedanken, door het verstrijken van de duur van de (her)benoeming en wanneer het lidmaatschap van de partij eindigt. Voorts eindigt het lidmaatschap van het partijbestuur, indien het betreffende lid wordt benoemd in een functie, die onverenigbaar is met het lidmaatschap van het partijbestuur.
 6. Leden van het partijbestuur treden in beginsel af aan het eind van de dag van vergadering van de algemene ledenvergadering, waarin de duur van hun benoeming eindigt of waarin zij aftreden. Nieuwe leden treden aan het eind van deze dag toe tot het bestuur.
 7. In een tussentijdse vacature in het bestuur wordt zo mogelijk op de eerstvolgende vergadering van de algemene ledenvergadering voorzien. Het partijbestuur is bevoegd voorafgaand daaraan tijdelijk uit de leden in vacatures te voorzien.
 8. Een lid van het partijbestuur kan, ook al is hij voor bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden geschorst of ontslagen. Het desbetreffende besluit van de algemene ledenvergadering vereist twee derden van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing kan worden opgelegd voor ten hoogste drie maanden. Behalve wanneer de schorsing eindigt door een besluit tot ontslag of bedanken, eindigt de schorsing door tijdsverloop, of eerder door een besluit tot opheffing van de schorsing. De algemene ledenvergadering neemt haar besluit niet eerder dan nadat het desbetreffende lid van het partijbestuur door de algemene ledenvergadering is gehoord, althans hiertoe in de gelegenheid is gesteld op de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

Artikel 8 – Dagelijks bestuur

 1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van het partijbestuur.
 2. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken in de partijen met het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van het partijbestuur.
 3. De overige taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur worden door het partijbestuur vastgesteld.
 4. Het dagelijks bestuur doet in de vergaderingen van het partijbestuur verslag van zijn werkzaamheden.

Artikel 9 – Taken en bevoegdheden bestuur

 1. Het partijbestuur is belast met het besturen van de partij.
 2. Het partijbestuur geeft richting aan het politieke beleid in alle geledingen van de partij. Het bevordert deelname van de leden aan het politieke debat en aan de besluitvorming. Het partijbestuur werkt, indien nodig, plannen uit tot wijziging en verbetering van de organisatie van de partij en de verdeling van de werkzaamheden binnen de partijorganisatie. Het onderhoudt contacten met aan de partij gelieerde neveninstellingen. Het stelt zich op de hoogte van de besteding van de via de partij verstrekte subsidies.
 3. Het partijbestuur is belast met het voorbereiden en organiseren van de deelname van de partij aan de verkiezing van de Gemeenteraad.
 4. Het partijbestuur kan met behoud van zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken door personen of commissies doen uitvoeren. Bovendien is het partijbestuur bevoegd werkzaamheden, al dan niet tegen betaling, aan derden op te dragen.
 5. Het partijbestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, het vervreemden of het bewaren van registergoederen.
 6. Het partijbestuur ziet toe op het naleven van de statuten, reglementen en genomen besluiten.
 7. Het partijbestuur is bevoegd het uitvoeren van besluiten van personen of commissies, die zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is toegekend, binnen drie weken, nadat deze te zijner kennis is gekomen, op te schorten, indien zij deze in strijd acht met de belangen van de partij. Alsdan is het partijbestuur verplicht binnen zes weken een gecombineerde vergadering met de desbetreffende persoon of commissie te houden en daarin het opgeschorte besluit te bespreken, bij gebreke waarvan de opschorting komt te vervallen. Indien bedoeld overleg niet leidt tot het ongedaan maken van het opschorten of tot het intrekken van het besluit, is het partijbestuur gehouden het besluit wegens strijd met de belangen van de partij voor te leggen aan de eerstvolgende vergadering van de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering  beslist alsdan over handhaving of definitieve intrekking van het besluit. Totdat de algemene ledenvergadering ter zake heeft beslist, blijft het besluit geschorst.
 8. Het partijbestuur is bevoegd in elk onvoorzien spoedeisend geval in naam van de partij te beslissen, onverminderd zijn verantwoordelijkheid tegenover de algemene ledenvergadering.

Artikel 10 – Bestuursvergaderingen

 1. Het partijbestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee andere leden van het partijbestuur dit wensen. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls een lid van het dagelijks bestuur dit wenst.
 2. De voorzitter bepaalt de wijze van vergaderen. Het partijbestuur en het dagelijks bestuur kunnen ook tijdens een bijeenkomst vergaderingen houden, mits alle bestuursleden hieraan deelnemen of, in geval van afwezigheid, verklaard hebben met die wijze van vergaderen in te stemmen.
 3. Het partijbestuur kan rechtsgeldige besluiten nemen, indien tenminste de helft van het aantal bestuursleden aan de vergadering deelneemt. Het dagelijks bestuur kan rechtsgeldige besluiten nemen, indien tenminste twee bestuursleden aan de vergadering deelnemen.
 4. Indien de stemmen in een bestuursvergadering staken, is het voorstel verworpen.

Artikel 11 – Vertegenwoordiging

 1. Het partijbestuur vertegenwoordigt de partij in en buiten rechte.
 2. De partij wordt voorts vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris of door de voorzitter en de penningmeester dan wel door de secretaris en de penningmeester, mits zij gezamenlijk handelen.
 3. 3, Het partijbestuur of de in lid 2 genoemde gezamenlijk handelende leden van het partijbestuur kunnen een ander lid van het partijbestuur of een derde schriftelijk machtigen om de partij te vertegenwoordigen in de gevallen en onder de voorwaarden, die uit de verstrekte schriftelijke volmacht blijken.
 4. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van het partijbestuur en van de gezamenlijk handelende leden van het partijbestuur kan niet worden beperkt en/of aan voorwaarden worden verbonden.
 5. Personen aan wie, hetzij op grond van deze statuten, hetzij op grond van een schriftelijke volmacht, vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend, oefenen die bevoegdheid niet uit dan, nadat hiertoe een partijbestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de desbetreffende rechtshandeling is besloten.

Hoofdstuk 4 – De Algemene Ledenvergadering

Artikel 12 – Algemene Ledenvergadering

 1. De algemene ledenvergadering is het hoogste gezag binnen de partij. Het bestaat uit alle stemgerechtigde leden van de partij, die ter vergadering aanwezig zijn.
 2. De algemene ledenvergadering komt ten minste eenmaal per jaar bijeen. Zij wordt uitgeschreven door het partijbestuur. Het partijbestuur stelt het onderwerp of de onderwerpen van de algemene ledenvergadering vast. Door de algemene ledenvergadering kunnen geen besluiten worden genomen over onderwerpen, die niet op de agenda zijn geplaatst. De wijze, waarop leden kunnen bewerkstelligen, dat een onderwerp op de agenda wordt geplaatst, wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.
 3. Het partijbestuur bepaalt de datum en de plaats van de algemene ledenvergadering.

Artikel 13 – Taken en bevoegdheden van de algemene ledenvergadering

 1. Behoudens de dwingendrechtelijke bevoegdheden uit de wet en de bevoegdheden elders in deze statuten geregeld heeft de algemene ledenvergadering de volgende taken en bevoegdheden:
  • De algemene ledenvergadering stelt op voorstel van het partijbestuur de  beginselverklaring van de partij vast
  • De algemene ledenvergadering stelt op voorstel van het partijbestuur op hoofdlijnen het programma vast voor de verkiezing van de Gemeenteraad.
  • De algemene ledenvergadering stelt op voordracht van het partijbestuur de kandidatenlijst vast voor de verkiezing van de leden van de Gemeenteraad.
  • Het partijbestuur is verantwoording schuldig aan de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering is bevoegd een oordeel te geven over het beleid van de fractie in de Gemeenteraad.
  • De algemene ledenvergadering beslist over voorstellen tot ontbinding van de partij en tot wijziging van de statuten.
 2. De algemene ledenvergaderingen vinden plaats in de gemeente Assen

Artikel 14 – Het bijeenroepen van de algemene ledenvergadering

 1. Het partijbestuur roept de algemene ledenvergadering bijeen, zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
 2. De leden worden voor de algemene ledenvergadering opgeroepen door middel van een oproepingsbrief, die per post of, indien het lid daarmee heeft ingestemd door zijn emailadres aan de partij te verschaffen, per email wordt verzonden. Tezamen met de oproepingsbrief worden de agenda en overige vergaderstukken verzonden. De oproeping geschiedt op een termijn van tenminste twee weken.
 3. Op verzoek van tenminste een tiende van de stemgerechtigde leden dient het partijbestuur een buitengewone algemene ledenvergadering bijeen te roepen. Deze algemene ledenvergadering dient binnen vier weken plaats te vinden na ontvangst van het schriftelijk verzoek.

Artikel 15 – Toegang tot het stemrecht

 1. De leden hebben toegang tot het stemrecht op de algemene ledenvergadering vanaf drie maanden, nadat zij van het partijbestuur de bevestiging hebben ontvangen, dat zij als lid zijn geregistreerd.
 2. Leden, die zich niet binnen de in de oproeping gestelde termijn hebben aangemeld voor de algemene ledenvergadering, hebben geen recht de algemene ledenvergadering bij te wonen.

Hoofdstuk 5 – Commissies en werkgroepen

Artikel 16 – Commissies en werkgroepen

 1. Het partijbestuur en de algemene ledenvergadering zijn bevoegd permanente en tijdelijke commissies en werkgroepen in te stellen en de leden van die commissies te benoemen, te schorsen en te ontslaan. Een commissie, waaraan beslissingsbevoegdheid is toegekend, is een orgaan van de partij.
 2. Het partijbestuur en de algemene ledenvergadering bepalen de taak van de ingestelde commissies en werkgroepen, welke taak niet in strijd mag zijn met statuten of huishoudelijk reglement.
 3. Een commissie is verantwoording verschuldigd aan het orgaan, dat haar heeft ingesteld. De commissies en werkgroepen brengen van hun activiteiten verslag uit aan de ledenvergadering, zo vaak als dit door de commissies en werkgroepen, het bestuur of tenminste vijf leden wenselijk wordt geacht.
 4. Tenzij anders is bepaald of besloten, bestaat een commissie uit tenminste drie leden. De leden van een permanente commissie worden telkens benoemd voor de duur van drie jaren. De leden van een tijdelijke commissie worden benoemd voor de duur van de aan de commissie verstrekte opdracht.
 5. De commissies en werkgroepen kunnen ook niet-leden bij hun werkgroepen betrekken, mits alleen met goedkeuring van het partijbestuur.
 6. Tenzij anders is bepaald of besloten, bestaat elke commissie uit een voorzitter, een secretaris en uit één of meer leden en worden de voorzitter en de secretaris in functie benoemd. De leden van een commissie verdelen in onderling overleg de overige functies.

Artikel 17 – Raadsleden en wethouders

 1. Deelname aan gemeenteraadsverkiezingen onder de naam “Assen Centraal” staat open voor leden, die de kiesgerechtigde leeftijd hebben bereikt en minimaal een jaar lid zijn van “Assen Centraal”. Kandidaat-raadsleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering gekozen met een gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergadering bepaalt de volgorde van de kandidaten op de kieslijst.
 2. Kandidaat-raadsleden worden gekozen tenminste vier maanden voordat de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden.
 3. Kandidaat-raadsleden worden geacht deel te nemen aan de openbare raadsvoorbereidingen , zodra zij hun kandidatuur hebben aanvaard.
 4. Eenmaal per kwartaal vindt overleg plaats tussen het verenigingsbestuur, de raadsleden en de (eventuele) wethouder(s). Zaken, die dan aan de orde zullen komen, zijn onder andere gemeentelijk bestuur, gemeentelijk beleid en beleid van “Assen Centraal”.
 5. In de week, voorafgaande aan de gemeenteraadsvergadering, vindt een openbare raadsvoorbereiding plaats, waarbij de raadsleden en de (eventuele) wethouder(s) aanwezig zijn. Deze vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur of degene, die daartoe door het bestuur is verzocht.

Artikel 18 – Fractie

 1. De gemeenteraadsfractie wordt gevormd door de leden van de vereniging, die na de gemeenteraadsverkiezingenzitting hebben in de gemeenteraad.
 2. De algemene ledenvergadering stelt de kieslijst samen overeenkomstig de bepalingen in de Kieswet.
 3. De algemene ledenvergadering draagt er in overleg met bestuur en fractie en met inachtneming van de voorschriften der wet zorg voor, dat voor zover mogelijk in eventuele tussentijdse vacatures in de fractie wordt voorzien.
 4. De fractie kiest uit haar midden de fractievoorzitter.
 5. De fractievoorzitter schrijft voor iedere gemeenteraadsvergadering een fractievergadering uit. Deelnemers hieraan zijn fractieleden, commissieleden, bestuursleden en een vertegenwoordiging uit de leden. Het bestuur kan besluiten deze fractievergadering openbaar te houden. De fractievoorzitter is verantwoordelijk voor coördinatie van fractiewerkzaamheden, duidelijke en ondubbelzinnige standpuntbepaling binnen de fractie, portefeuilleverdeling in de fractie, communicatie tussen fractie met bestuur en leden.
 6. De fractie heeft tot taak de standpunten van de vergadering in de gemeenteraad naar voren te brengenen en te verdedigen. Zij laat zich hierbij leiden door het door de ledenvergadering aangegeven beleid, te noemen in het programma.
 7. Individuele fractieleden hebben, indien hun geweten dat voorschrijft, het recht om afwijkende standpunten in te nemen. Zij moeten deze echter vooraf bekend maken aan het bestuur.
 8. Zo dikwijls het bestuur het nodig acht, wordt het werk in de fractie in een bestuursvergadering besproken. De gehele fractie dient zo mogelijk daarbij aanwezig te zijn.

Hoofdstuk 6 – Besluitvorming en reglementen

Artikel 19 – Besluitvorming

 1. Het in dit artikel bepaalde is van toepassing op alle besluiten, die in de partij worden genomen. (Lid 8 van dit artikel is alleen van toepassing op besluitvorming tijdens de vergaderingen van de algemene ledenvergadering)
 2. De voorzitter van een orgaan of van een commissie leidt de vergadering. De algemene ledenvergadering wordt voorgezeten door een door het partijbestuur aangewezen voorzitter. De voorzitter stelt de orde van vergadering vast, behoudens het recht van de vergadering hierin wijziging te brengen.
 3. Tenzij in de statuten of in een reglement anders is bepaald, worden besluiten in vergaderingen genomen met een gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de door de stemgerechtigden uitgebrachte stemmen. Indien stemmen staken, is geen meerderheid behaald.
 4. Ongeldig zijn blanco stemmen en stemmen, die een andere aanduiding bevatten dan voor de desbetreffende stemming noodzakelijk is, plus stemmen, welke zijn uitgebracht door geschorste leden.
 5. Iedere stemgerechtigde in de betreffende vergadering brengt één stem uit. Er kan niet bij volmacht worden gestemd.
 6. Het stemmen over personen gebeurt schriftelijk met gesloten stembriefjes. De stemming over zaken gebeurt hoofdelijk door handopsteken of bij acclamatie. In beide gevallen kan de vergadering tot een andere dan voorgeschreven wijze van stemmen besluiten. In ieder geval wordt schriftelijk gestemd, indien de voorzitter daartoe besluit.
 7. Indien bij een stemming over personen geen van de kandidaten bij eerste stemming een meerderheid behaalt, wordt een tweede stemming gehouden tussen de kandidaten, die het hoogste respectievelijk het op één na hoogste aantal stemmen hebben behaald. Staken bij de tweede stemming de stemmen, dan wordt een derde stemming gehouden. Benoemd is die kandidaat, die bij de tweede of de derde stemming de gewone meerderheid haalt of door loting na een derde stemming is aangewezen.
 8. Bij een schriftelijke stemming in de algemene ledenvergadering benoemt de voorzitter een stembureau van twee leden, die geen lid mogen zijn van het partijbestuur of van de desbetreffende commissie of werkgroep, waarop de stemming betrekking heeft. Het stembureau onderzoekt de geldigheid van de uitgebrachte stemmen, berekent de uitslag en doet hiervan mededeling.
 9. Het door de meerderheid van het partijbestuur uitgesproken oordeel over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt of, wanneer de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk gebeurde, een stemgerechtigde dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 10. Over alle voorstellen en voorstellen tot wijziging wordt in de volgorde van indienen gestemd, tenzij naar het oordeel van de voorzitter een later ingediend voorstel een verder reikende strekking heeft dan een eerder ingediend voorstel en daardoor eerder dient te worden behandeld.
 11. 1Wanneer een voorstel tot wijziging is ingediend, komt dit eerst in stemming. Een voorstel tot wijziging van een geagendeerd onderwerp mag niet de strekking hebben het doel van het voorstel te wijzigen of aan te tasten, zulks ter beoordeling van de voorzitter.
 12. 1Indien voor het aannemen van een voorstel een gekwalificeerde meerderheid is vereist, geldt dezelfde meerderheid voor het aannemen van het voorstel tot wijziging van het voorstel.

Artikel 20 – Reglementen

 1. Er is een huishoudelijk reglement
 2. Overige reglementen kunnen worden voorbereid door het partijbestuur of door een commissie en vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
 3. Reglementen mogen niet in strijd zijn met de statuten.

Hoofdstuk 7 – Financiën en verantwoording

Artikel 21 – Boekhouding en financiën

 1. Het boekjaar van de partij is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. De geldmiddelen van de partij bestaan uit de door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie en bijdragen, uit subsidie volgend uit de wet subsidiëring politieke partijen en voorts uit andere inkomsten. Erfenissen en legaten kunnen slechts worden aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving.
 3. De leden zijn gehouden tot het betalen van contributie en van andere bijdragen, die de algemene ledenvergadering vaststelt. De algemene ledenvergadering kan voor bepaalde groepen van leden een verschillende contributie en andere bijdragen vaststellen.

Artikel 22 – Rekening en verantwoording

 1. Het partijbestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de partij en van alles betreffende werkzaamheden van de partij naar de eisen, die voortvloeien uit deze werkzaamheden , op zodanige wijze administratie te voeren en daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de partij kunnen worden gekend.
 2. Het partijbestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de partij op te maken en op papier te stellen.
 3. Het partijbestuur brengt op een binnen zes maanden na het einde van het boekjaar te houden vergadering van de algemene ledenvergadering een jaarverslag uit over de gang van zaken in de partij en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring voor aan de algemene ledenvergadering. Deze stukken worden ondertekend door de leden van het partijbestuur en voorzien van een verklaring van de kascommissie. Heeft een lid van het partijbestuur de stukken niet ondertekend, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
 4. De algemene ledenvergadering kan de in lid 3 genoemde termijn verlengen met ten hoogste vijf maanden. Na afloop van de oorspronkelijke of verlengde termijn kan ieder lid van de gezamenlijke leden van het partijbestuur in rechte vorderen, dat zij hun verplichtingen nakomen.
 5. Goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten met toelichting door de algemene ledenvergadering gebeurt, nadat een goedkeurende verklaring is verleend door de kascommissie. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering strekt de leden van het partijbestuur tot décharge voor alle handelingen, die uit de stukken blijken.
 6. Het partijbestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn te bewaren.

Hoofdstuk 8 – Statutenwijziging en ontbinding

Artikel 23 – Wijziging van statuten en beginselverklaring

 1. In de statuten van de partij kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt tenminste drie weken.
 2. Zij, die de oproeping tot de vergadering van de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste een week vóór de algemene ledenvergadering een voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen en welke is voorzien van een toelichting, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de algemene ledenvergadering wordt gehouden.
 3. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen door de algemene ledenvergadering met tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
 4. Van een besluit tot statutenwijziging wordt mededeling gedaan aan alle leden met vermelding van de datum, waarop de statutenwijziging in werking is getreden.
 5. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 4 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het wijzigen van de beginselverklaring van de partij.
 6. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder lid van het dagelijks bestuur bevoegd.
 7. De leden van het partijbestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en van de gewijzigde statuten neer te leggen op het kantoor van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, waarin de partij is ingeschreven.

Artikel 24 – Ontbinding en vereffening

 1. Een besluit tot ontbinding van de partij kan alleen worden genomen in een hiertoe speciaal bijeengeroepen algemene ledenvergadering. Het bepaalde in artikel 25 is van overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat het besluit moet worden genomen in een vergadering, waarin tenminste een vierde van het aantal leden aanwezig is. Indien dit quorum niet wordt gehaald, schrijft het partijbestuur een tweede vergadering uit op een termijn van vier weken, voor welke vergadering het quorum niet geldt.
 2. Indien de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de partij heeft besloten, treden de leden van het dagelijks bestuur als vereffenaar op, tenzij de algemene ledenvergadering de vereffening aan een derde opdraagt.
 3. Na de ontbinding blijft de partij voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van het vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de partij uitgaan, wordt aan de naam toegevoegd “in liquidatie”.
 4. De algemene ledenvergadering benoemt een bewaarder, die de boeken en bescheiden van de partij zal bewaren gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn. De algemene ledenvergadering kan de bewaarder een bewaarloon toekennen. Is geen bewaarder aangewezen en is de laatste vereffenaar niet bereid te bewaren, dan kan de bevoegde kantonrechter op verzoek van een belanghebbende uit de leden een bewaarder aanwijzen.
 5. Aan het batig saldo na vereffening wordt een door het dagelijks bestuur te bepalen bestemming gegeven, welke bestemming in overeenstemming dient te zijn met de doelstellingen van de partij.

Slotverklaring
Tenslotte verklaarden comparanten:
Als lid van de vereniging treden toe:

 1. Comparant Albert Smit als voorzitter
 2. Comparant Lukas Gerrit Jan Rengers als secretaris-penningmeester

De statuten kunnen bepalen, dat één of meer van de bestuursleden, mits minder dan de helft, door andere personen dan de leden kunnen worden benoemd.

Slotakte
WAARVAN AKTE is verleden te Assen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen personen, wier identiteit door mij, notaris, is vastgesteld aan de hand van de in de aanhef van deze akte genoemde documenten, zijn mij , notaris, bekend.

De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, voor het verlijden een concept akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris, ondertekend

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Nieuws

Acti